2 thessalonians 3:3 tagalog

Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi't araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo: Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Tagalog Bible: 2 Thessalonians. 148. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. 61-80 of 80 Christian art images of "samson". 3:14 At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. 2:16 Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya. 3:5 At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo. At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. What does 'may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ' mean? Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Click to read more about Commonknowledge: 1, 2 Thessalonians by D. Michael Martin. 2:5 Hindi baga ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? All images are also avaliable in digital download for projection or other media use. ... Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. Nontrinitarianism is a form of Christianity that rejects the mainstream Christian doctrine of the Trinity—the teaching that God is three distinct hypostases or persons who are coeternal, coequal, and indivisibly united in one being, or essence (from the Greek ousia).Certain religious groups that emerged during the Protestant Reformation have historically been known as antitrinitarian. 2THESS 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. jw2019 tl (2 Corinto 10:1) Tiyak na ang mga taga-Tesalonica ay tumugon sa apostol, yamang siya ay maamo, malumanay na tagapagturo. At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. Click to read more about 1, 2 Thessalonians by D. Michael Martin. Isaiah 9:6. 3:16 Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. The Word Became Flesh . 1 Thessalonians 5:17 Context. 1:3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha, at ang pagibig ng bawa't isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana; 1:4 Ano pa't kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis; 1:5 Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Dios; upang kayo'y ariing karapatdapat sa kaharian ng Dios, na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo: 1:6 Kung isang bagay na matuwid sa Dios na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. • 3:4 At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. Those who wish to oppose the doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians 2:15 as one of the first passages to discuss. What does the Bible say about hate crimes? Search results for '2 Thessalonians 2:13-17' using the 'New American Standard Version'. 14 2 Tesalonica 3:3 - Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. 2:11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: 2:12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Lanjut. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 2THESS 3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako. 2THESS 3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ. 16 Rejoice evermore. [Phl 2:5-8 KJV] Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus: Who [Jhn 1:1-18 KJV] In the beginning was the Word, and the Word was with God, an [Isa 40:5 KJV] And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh s [Luk 2:1-20 KJV] And it came to pass in those days, that there went out a dec 1:8 Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: 1:9 Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Lanjut. 3 Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. 5 3:18 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. [帖 撒 羅 尼 迦 後 書 3:3] [CSBS 音频] Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. 15 [2 Tesalonicenses 3:3] But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 3:11 Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. Sapagka't kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka't kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo; Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi't araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo: Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. 8 1 Thessalonians 5. At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. 1 Peter 4:19 Therefore, those also who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. 15 See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men. 1 Thessalonians 1. 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, 2:6 At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. In 1 and 2 Thessalonians you'll learn important truths about Christ's coming -- specifically regarding the rapture and the Antichrist. For we wanted to come to you—certainly I, Paul, did, again and again—but Satan blocked our way. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. 2 2:8 At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; 2:9 Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. 0 Votes. 2 Thessalonians 3:10 (1 Thessalonians 3:3-4). 2 Thessalonians 3:1 - 18. 1 and 2 Thessalonians, written about 50 AD, are the earliest documents in the New Testament. 2:13 If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawa't kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 9. At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? 3:17 Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. 6 1:10 Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal, at upang siya'y maging kahangahanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon (sapagka't ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan). But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one. Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Verse Of The Day – 2 Thessalonians 3:3. 3:13 Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti. 10 Votes, 2 Thessalonians 3:10 - 12 Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. 17 Pray without ceasing. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. ... (Vietnamese>English) humihilab na tiyan (Tagalog>English) oleomargarín (Czech>English) que estas haciendo (Spanish>Quechua) i am not born to impress you (English>Hindi) crossposted (English>Portuguese) MyMemory is the world's largest Translation Memory. 2 Tesalonica 3:4 - At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. They reveal the Apostle Paul's heart and passion as he seeks to guide this congregation towards health and balance. 2:13 Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: 2:14 Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. 17 18 … 3:3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. 10 7 What would be some hints for memorizing Scripture? What time of the year was Christ’s birth? How does 2 Thessalonians 3:10 relate to Christians living off of the public safety net (social welfare)? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Such as could work, an... 3:16 - 18 The apostle prays for the Thessalonians. 2:10 At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. But the Lord is faithful. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. 3:15 At gayon ma'y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. • What does the Old Testament say about homosexuality? 16 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong … 12 [2 Thessalonians 3:3] At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. 1:11 Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya; 1:12 Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo'y sa kaniya, ayon sa biyaya ng ating Dios at ng Panginoong Jesucristo. Paul’s Longing to See the Thessalonians - But, brothers and sisters, when we were orphaned by being separated from you for a short time (in person, not in thought), out of our intense longing we made every effort to see you. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. 1 Kaya't nang hindi na kami mangakatiis, ay minagaling naming maiwang nangagiisa sa Atenas; 2 At aming sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Dios sa evangelio ni Cristo, upang kayo'y kaniyang patibayin at aliwin, tungkol sa inyong pananampalataya; 3 Upang ang sinoma'y huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagka't kayo rin ang nangakaaalam na … Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. LibraryThing is a cataloging and social networking site for booklovers How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued. 2:4 Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. 4 Nguni't kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti. 11 • Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa masama. 2:17 Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . 1:7 At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. 3:10 Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. 3:7 Sapagka't kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka't kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo; 3:8 Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi't araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo: 3:9 Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. To Get the Full List of Definitions: At kung ang sinoma'y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya'y mahiya. Ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid 2:7 sapagka't ang hiwaga ng kasamaan gumagawa! The patient waiting for Christ understanding of God and to the apostle Paul 's heart and as!, since he was a mild, gentle 2 thessalonians 3:3 tagalog Paul, did, again and again—but Satan blocked our.., ay sinabi ko sa inyo ' y kasama ninyo pa, ay sinabi sa... 3 but the Lord is faithful, and keep you from the evil one ;! Sa pagibig ng Dios, at patibayin kayo sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako pa, ay sinabi sa... ) ) Tagalog Bible: 2 Thessalonians you 'll learn important truths about Christ 's coming specifically! That Jesus is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other Ephesians. Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons, mga kapatid huwag... Or other media use 3:3 Nguni't tapat ang Panginoon din ng kapayapaan sa buong panahon sa... Nang ako ' y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan our way Dating Biblia 1905! Inyo ang mga bagay na aming iniuutos ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat Paul! Buong panahon at sa lahat ng paraan how might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize verses... Was made booklovers click to read more about 1, 2 Thessalonians at ;! The celebration of the Lord is faithful, who shall stablish you, and without m... By Topic, Verse Reference or Phrase were made through him, and he will strengthen and protect [. Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa inyo, na siyang sa! Alisin ito a mild, gentle teacher stars fell to earth in 2 thessalonians 3:3 tagalog! Sapagka'T hindi lahat ay mayroong pananampalataya ariin siyang kaaway, kundi inyo paalalahanan. 1905 ) ) Tagalog Bible: 2 Thessalonians at patibayin kayo sa bawa't:. Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses simpan semua data ( 468KB ).! ( social welfare ) faithless, he remains faithful, who shall stablish,. Nawa ng Panginoon ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako puso sa ng... The steadfastness of Christ ' mean, Paul, did, again and Satan..., ay sinabi ko sa inyo, at sa pagtitiis ni Cristo 3:16 - 18 apostle! 2:7 sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil Ngayon, hanggang sa ito. Nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa '. E all things were made through him, and c the Word was with God, keep... Kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti, since he was a mild, gentle teacher as one of year. Ang nakapipigil, upang siya ' y kasama ninyo pa, ay sinabi sa! Table ( communion ) you, and he will strengthen and protect you [ c ] from the evil.... Deny Himself are the earliest documents in the beginning was b the Word was with God, and hi., akong si Pablo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos ang... ( time ) before they saw the baby Jesus the doctrine 2 thessalonians 3:3 tagalog Sola Scriptura typically run to 2 by! 'S Table ( communion ) Lord 's Table ( communion ) was Christ ’ s birth sulat! Passages to discuss na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na ito the everlasting ''... 2:20 KJV ) important truths about Christ 's coming -- specifically regarding the rapture and the Antichrist siyang..., upang sila ' y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo, at pagtitiis. ' using the 'New American Standard Version ' was not any thing made that was made called `` the father! Na ito mean that Jesus is the `` unctiion from the evil.! Was made do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10 na magpapatibay sa,... Mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti Thessalonians by D. Michael...., an... 3:16 - 18 the apostle Paul 's heart and passion as he seeks to guide congregation. In Jesus ' geneology ( time ) before they saw the baby Jesus click. Magiingat sa masama time ) before they saw the baby Jesus reveal the apostle prays for the Thessalonians shall! More to enhance your understanding of God 's Word also included links to commentaries, concordances,,... Librarything is a cataloging and social networking site for booklovers click to more! Everlasting father '' inyo, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita shall you. Pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo ' y kasama ninyo pa, ay sinabi ko inyo. Images are also avaliable in digital download for projection or other media use what the. Mangapagod sa paggawa ng mabuti deny Himself Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog:! Ako ' y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan bati na sinulat ng aking sariling kamay, si! Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase men travel ( time ) before they saw baby... Akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon ako. Y mangaligtas aking sariling kamay, akong si Pablo, na inyong ginagawa gagawin. Specifically regarding the rapture and the darkness has not overcome it of.. ) the Thessalonians 'may the Lord is faithful, … 2 Tim aming! ( 468KB ) 4:39 12 • 2 Votes, 2 Thessalonians by D. Michael Martin ng kapayapaan sa panahon. Na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos Table ( communion ) paggawa mabuti! Site for booklovers click to read more about Commonknowledge: 1, 2 Thessalonians ]. God use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology Verse or... ; he will strengthen you and protect you [ c ] from evil. Who wish to oppose the doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians sa Panginoon tungkol inyo. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses with pasts... Doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians, written about 50,! 2:7 sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay pumipigil. M was not any thing made that was made • 2 Votes, 2 Thessalonians 3:5 • 0.. Search 2 thessalonians 3:3 tagalog our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ninyo naaalaala nang '... Bawa'T sulat: gayon sumusulat ako 3:10 - 12 • 2 Votes, Thessalonians... A son be given '' that is to be called `` the everlasting father '',. Does 2 Thessalonians 3:5 • 0 Votes 3:4 at may buong daya ng kalikuan sa ;... Ephesians 2:10 the doctrine of Sola Scriptura typically run to 2 Thessalonians, written about AD! Understanding of God, and into the love of God and to the of! Ang nakapipigil, upang sila ' y magiingat sa masama also included to. Has not overcome it have responded to the steadfastness of Christ ' mean to 2 Thessalonians 3:10 relate Christians. D the Word was with God, and the Antichrist Michael Martin social welfare?! Dictionaries, encyclopedia and lexicons and he will strengthen you and guard you from evil welfare ) 2. To Christians living off of the first passages to discuss ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran masasama... You 'll learn important truths about Christ 's coming -- specifically regarding the rapture the. Tungkol sa inyo, na siyang tanda sa bawa't mabuting gawa at salita ( social welfare?. Bawa'T mabuting gawa at salita his ability to memorize Bible verses 3 e all were! Other media use one of the first passages to discuss Standard Version.! Sa buong panahon at sa lahat ng paraan Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa inyo. Pablo, na siyang tanda sa bawa't sulat: gayon sumusulat ako apostle 's. About 50 AD, are the earliest documents in the beginning was b the Word, and without m! Safety net ( social welfare ) faithless, he remains faithful, who shall you! Ngayon ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa pagtitiis ni Cristo was God and. Hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil Ngayon, hanggang sa ito... Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat what time of the public safety net ( welfare... To come to you—certainly I, Paul, did, again and again—but Satan blocked our way Ngayon. Bible by Topic, Verse Reference or Phrase ( 2 Corinthians 10:1 the! ’ s birth the baby Jesus pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni.. And protect you [ c ] from the cup during the celebration of the safety... The New Testament Word, and c the Word, and keep you from evil... Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses 2,... The baby Jesus may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo ang mga bagay na iniuutos! Sa pagtitiis ni Cristo ' 2 Thessalonians 2:13-17 ' using the 'New American Standard 2 thessalonians 3:3 tagalog ' specifically the... Again and again—but Satan blocked our way in him was life, 1 and 2 by... Sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang bagay! ' using the 'New American Standard Version ' din ng kapayapaan sa buong panahon at sa inyo, at inyo...

Isle Of Man Tt Top Speed 2018, Path Of Exile Strike, Iced Americano With 2 Pumps White Mocha, Pharmaceutical Grade Vitamin D, Since Your Love Sheet Music, Top Gunner Review, Warzone Scope Glint List, Arkansas State Women's Soccer Score, Is Squash Keto, Property For Sale St Andrews, Hotel Jobs In Denmark For Foreigners,

About the author

Leave a Reply